onsdag, augusti 17, 2011

Miljövänlig och egen energi

På väg till ett hållbart Energi-Åland

Egen energi är tryggt, ekonomiskt och miljövänligt


Vindkraftsel
Åland har stor fördel med vindkraft då det blåser mer och oftare än vad det gör i Finland.
Därför har Åland stora möjligheter att bygga ut vindkraften .
Om och när vindkraften får del i ett stödsystem så måste utbyggnaden av vindkraften genomföras så att alla ålänningar beredes möjlighet att köpa vindandelar eller vindaktier
Detta för att stödsystemets finansieras med skattemedel.

El och fordonsbränsle av Biogas
Biogas kan produceras av bl.a. matrester , slaktavfall och döda djurkroppar, djurgödsel och latrin.
I takt med oljeprishöjningar blir denna process allt mer lönsam.
Redan idag körs vissa bussar på en oljeprodukt från fiskrens.
Biogas är också ett utmärkt fordonsbränsle.
Skulle Åland komma med i det finska stödsystemet så skulle en elproduktion direkt vara lönsamt.

Värme från Biogas
Som en biprodukt från elproduktionen kan värme erhållas och matas ut i fjärrvärmenätet.
I dag har både Mariehamn, Jomala och Godby ett fjärrvärmenät som lämpar sig för distribution av värme.

Värme och el från skogsprodukter
Från skogsprodukter finns stora möjligheter att både ”tillverka” el och värme.
I Mariehamn, Jomala och Godby som har utbyggt fjärrvärmenät skulle det vara ”hälsosamt” med konkurens på flisvärmen. Antagligen skulle detta sänka värmekostnaderna.

Värme energi från brännbart avfall
På Åland produceras det en stor mängd brännbara sopor som bör ”tas om hand” på hemmaplan.
En egen förbränningsanläggning bör övervägas.
Tidigare har det sagts att det inte finns mindre anläggningar på marknaden som skulle anpassas till Åländska behov.
Men utvecklingen går både framåt och vidare.
Nu måste en studie göras utanför Åland för att se om möjligheterna finns för en egen anläggning.

Som synes så finns det stora möjligheter att i stort vara självförsörjande på egen miljövänlig energi bara den politiska viljan och förmågan finns
Nu måste den politiska viljan och förmågan ta ve´.


tisdag, augusti 09, 2011

Elpriset skjuter i höjden

Kosumenpriset på el är idag betydligt högre än meddelpriset i Finland.
Efter att Finlandskabeln är byggd stiger priset ytterligare.
Investeringskostnaderna för kabeln år beräknad till otroliga 125 miljoner euro.
Lagtinget har ansett att kabeln bör skattefinansieras med 75 miljoner för att dämpa prisökningen.
50 miljoner i bidrag har nu beviljas av staten.
Lagtinget bör nu överväga att tillskjuta 25 miljoner ur landskapets budget.
För att mildra budgetpåverkan skulle dessa 25 miljoner kunna uppdelas på 5 år.

Dessutom så borde Ålands Elandelslag slås ihop med mariehamns Elverk för att uppnå besparingar.
Dessutom måste diskussioner tas på det politiska planet för att ytterligare dämpa kostnadsökningen.