torsdag, juni 14, 2007

Trafiksäkerhet i Kvarnbo

TRAFIKSÄKERHETEN ÄR VIKTIG, ÄVEN I SALTVIK

Med anledning av tidningsartikeln, om den planerade rondellen i Kvarnbo, i Nya Åland den 8 juni vill jag ge min åsikt i frågan.

Trafikpolitiken i Landskapsregeringen handlar ofta om trafiksäkerhet.
Under de senaste åren har vi byggt många km gång- och cykelbanor, vi har byggt skilda underfarter för den lätta trafiken och framför allt så har vi byggt rondeller.

Byggande av rondeller har två syften.
Den ena är framkomlighet och den andra är trafiksäkerheten.
Vid tät trafik såsom vid norra infarten till Mariehamn är framkomligheten en viktig orsak till byggande av rondellerna men naturligtvis också trafiksäkerheten.

Vid byggande av rondellen i Kvarnbo är det uteslutande trafiksäkerheten för gångtrafikanter som gäller och då i synnerhet skolbarn som måste korsa vägen i sin väg till Rangsby skola.
Som det nu är kan biltrafiken köra i princip 100 km/h genom den nuvarande fyrvägskorsning, vilket det finns en del som gör.
Att då korsa vägen är förenligt med livsfara.
I en minirondell, som planeras i Kvarnbo, kan man endast köra ca 40 km/h vilket gör att skolbarn och andra betydligt tryggare kan korsa vägen.
Naturligtvis skulle en planskild underfart vara det optimala men det är inte praktiskt möjligt i det aktuella fallet.
För övrigt kommer hela det aktuella vägprojektet att ge ett trafiksäkerhetslyft för hela området då kommunen kommer att bygga en skild gång-och cykelbana parallellt med vägen mellan Kvarnbo och Hullby vägskäl och mellan Kvarnbobutiken och Rangsby skola.
Dessutom kommer landskapet att smycka ut rondellen med stenläggningar och blommor.

Det skall också sägas att landskapsregeringen funderat på många olika lösningar för trafiken i det aktuella korsningsområdet och har kommit fram till att en rondell är den enda och bästa lösningen.


Till sist vill jag påpeka att trafiksäkerhetsinsatser alltid lönar sig framför allt med tanke på undvikande av mänskligt lidande men också ekonomiskt.


Runar Karlsson ( c )
Trafikminister

Inga kommentarer: